MENU
home

Bože dobrý, Otče láskavý

1.CBože dobrý, FOtče láskavGý,
Cprinášame TFi tieto darGy.
CChlieb, ktorým sFi nás oGbdaril,
Cvíno i Fživot oddanGý, život oddanCý.

R:CPrijmi od nFás tieto dGary, od nás tieto dary, tCak
primi od nFás život cGelý, od nás život celý, tCak
primi žFivot plný sGnahy, život plný snahy,
Fú,á, ten žGivot veselCý

2.FÚ,á, živej lGásky a vCiery, Fú,á, pGlný nádFejCí.