MENU
home

Dobre je nám tu s tebou

1.CVždy, keď ožijeme chrám silou modlitieb a Fmaj7prianí, nachádzame kľúče Cbrán, ktoré stratili sa Fmaj7v raji. Tu sa nebo otvoarí a hsám Boh príde Fv slovách, v ktorých život prameaní, čo hzmyslom k ľuďom Fvolá.

R:CDobre je enám tu s teFbouG,
Ckeď si v nás, Fviac nie sme Gsami.
CDobre je enám tu s teFbouG,
Cpostavím ti ev srdci stan Ftým, že Gtvoje slová Czachovám.

2.Pozvanie, to každý má, v duši úprimnej je skryté.
Prijať ho, to znamená srdce Kristom preniknuté.
Tu sa z chleba premení na večné veky Živý,
jeho krvou spasení sme, z hriechov očistení.