MENU
home

Hľa, zástup zboru anjelského

1.CHľa, FzásCtup azboru danjelsGCho,
CpriD7choGCz neba dvysoGCho.
CBudí zo sna GsladkéCho
astrážcov stáda dovčieE7ho
aspieD7vaGním, CspieEvaanímF, CspieGvaCním.

2.Sláva buď Bohu najvyššiemu
a pokoj človeku hriešnemu.
Lebo prišiel Spasiteľ,
hriešnikov Vykupiteľ
na ten svet, na ten svet, na ten svet.

3.V jasličky, mamka ho vložila,
zima ho ukrutne mrazila.
Ale hneď vôl i osol
jeho biede pomohol
dýchaním, dýchaním, dýchaním.

4.DSpaGsiDteľ z hneba ena zem AstúDpil,
haE7by A7nás Dhriešniekov vyADpil.
DChváľte Boha A7večnéDho,
hKrista naroedenéF#ho,
hzo E7srdAca, Dzo F#srdhcaG, Dzo AsrdDca!