MENU
home

Kde je láska opravdivá

R:Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva

1.Láska Kristova nás zhromažďuje k stolu.
V ňom sa všetci tešme, radujme sa spolu.
Vrúcne ctime Boha, nech je puto tuhšie.
Milujme sa bratsky z otvorenej duše.

2.Keď nás teda láska spája pri oltári,
hľaďme by nás nikdy nedelili sváry.
Nech sa od nás vzdialia nezhody a spory,
medzi nami Kristus večné bratstvo tvorí.

3.Kriste, Bože, daj nám s blaženými raja
obdivovať krásu tvojho obličaja.
Ty náš nesmierny zdroj čistej blaženosti,
ktorá klíči v čase, zreje vo večnosti. Amen