MENU
home

Láska pre nás zrodená

1.CNad miesd/Ctom skromCným d/Cje Chviezda d/CžiariCvá,d/C
Ctá voG/Hlá mnoae/Gch, tu FLáska spočíGva.
Tu Cpriamo d/Cna slaCme d/Cu Cmatky d/Cv bezpeCčí,d/C
sa Cchlapček G/Husmieavae/G, kráFľom je najväčGším.

R:aTak G/Hpoď Caj ty s Fnami ado BetleGma.
aZroG/Hdila Csa tu Fspása, dpoď, zohni Gkolená.
aZaneG/Hchaj Chriech pri Fjasliach, abuď duša obGnovená.
aSpolu G/HJežiš Cpoďme Fkráčať, ‚aLáska pre nás Gzrodená.

2.V tejto noci tajomnej sa svetlo zjavilo,
by smútok v tvojom vnútri na radosť zmenilo.
Daj šancu Kristovi, nech život tvoj zmení,
už dnes s ním prežívaj nebo na zemi. R:

M:CNa chválu C2/HBožiu jasaj acelá zem,F
CSpievajme dPánovi pieseň enovú.
aPleasajte, Gradujte sa a hrajte Fpreň
a Fmoje ústa Gohlasujte jeho Fslávu.