MENU
home

Len v Kristovi

1. DLen v GKristoviD ja Gnádej Amám,
hsilou a sGvetlom jeeA môj PDán.
On GkameDňom je GuholAným,
hOn v búrke ezostáAva pevDným.

R:Je ako miGer, keď stíchne Astrach,
Lúč hGrefisjihvý pGo temnoAtách.
On je GvšetkýmD, len v ŇoGm chceAm rásť,
hv Kristovej Gláske enaAvždy Dstáť.

2.Len v Kristovi Boh sa zjavil sám,
keď telo smrteľné si vzal.
Dar milosti a lásky k nám,
svet, čo stvoril, ním pohŕdal.
On na kríži svoj život dal
a otvoril zas nebo nám.
On vyniesol na kríž môj hriech,
do srdca pokoj vlial a smiech.

3.Leží telo v hrobe prázdnote,
tmou Svetlo sveta ubité.
No vytrysklo, opäť žiari,
nad smrťou mocne víťazí.
On zvíťazil nad temnotou,
hriech nemá viac moc nado mnou.
Ja Kristov som, Ním spasený,
krvou Baránka obmytý.

A4. Už žiaEdna smrť aA žiadnyH strach,
E/gismôj život JAežiš fismá v rHukách.E
A kým mu späť svoj dych dám,
len Ježiš riadiť smie môj plán.

Už žiAadna moccis, ani dHivý prúd
viac neE/gisvyrvú maA z Jeho rcisHúk.
Kým po Amene ma zavEAHolá,
E/gisv Kristovej silAe zotrfisvám.HE