MENU
home

Povedzte nám pastierovia

(Ďoďo)1.DPovedzte nám pastierovia, G/Dčo ste A/DvideDli,
DKeď ste sa tak o polnoci G/Dvšetci A/DrozbehDli.
GViA4deli DDieťatko, GkrásAne PaDcholiatko,
f#naroGdené Dv BeAtléDme.

(Marika)2.DKtože vám to o f#Dieťati Gtomto ApoveDdal?
h7Ja by som bol Ds vami f#ta šiel, ekeby A7som bol Dznal.
(Všetci)GAnA4jeli Dspievali, Gnám AoznaDmovali,
f#že sa GKristus DnaAroDdil.

(Jožko)3.DV chladnej noci f#jak obstojí GDieťa AprekrásDne,
h7keď v tej stajni Dniet nif#čoho, elen biedA7ne jasDle?
(Všetci)CVôl, osol, Ddýchajú Ca tak zohDrievajú
f#to preGkrásne DDieAťatDko.
GVôl, Aosol, Ddýchajú Ga Atak zohDrievajú
f#to preGkrásne DDieAťatBbko.

M:BbPovedzte nám pastierovia, D#čo ste FvideBbli,BbM7
g7Keď ste Bb/Fsa tak D#o polBb/Dnoci c7všetci F4rozbehBbli.
D#ViFdeli BbDieťatko, D#krásFne PaBbcholiatko,
dnaroD#dené Bbv BeFtléBbme.
AbVideli BbDieťatko, Ab/Ckrásne PaBb/Dcholiatko,
D#narodené Bbv BeFtléA4me.A

(Všetci)4.DVylož svoje, f#ó, Ježiško, Gútle AručičDky,
h7nech sa tešia Ds nimi f#tvoje everné A7dušičDky!
GHľa Aľúbam Dja teba GDieAťatko Dty z neba
f#SpasiGteľu Dmôj AdobDrý!
CHľa ľúbam Dja teba CDieťatko Dty z neba
f#SpasiGteľu Dmôj AdobDrý!

5.Otváram ti svoje srdce, milý Baránku,
diablu, sveta ho zatváram, nemá v ňom stánku.
Stále v ňom prebývaj, sladko v ňom spočívaj,
ó, môj dobrý Ježišku.