MENU
home

Žehnaj Pánovi

S akordami
Čistý text

1.Slnko Gvychádza, noAvý deň hje tu.
GNa Tvoju pieseň je Dčas
čoGkoľvek Dstretne ma, čoAkoľvek ma zashtaví
Gvečer ma Dnájde s piesňou Ana peD4Dch

R:Žehnaj GPánoDvi, APánohvi
Ga Jeho Dmeno Achváľ.
Spievaj Gzo všetkých hsíl GAnohvi
veď Glen On je Ahoden D4chváDl

2.MiGlostiAvý a mihlosrdný,
zhoGvievavý, veľmi Dláskavý
o GTvojej Ddobrote Astále hspievam
Gpre tisíc Ddôvodov, čo Av srdci D4Dm

R:Žehnaj GPánoDvi, APánohvi
Ga Jeho Dmeno Achváľ.
Spievaj Gzo všetkých hsíl GAnohvi
veď Glen On je Ahoden Dchvál,
veď Glen On je Ahoden Hchvál

Žehnaj APánoEvi, HPánoc#vi
Aa Jeho Emeno Hchváľ.
Spievaj Azo Hvšetkých c#síl AHnoc#vi
veď Alen On je Hhoden c#chvál,
veď Alen On je Hhoden Echvál

3.A v Adeň, keď ma siHla oc#pustí,
keď Akoniec Emôj sa už Hpriblíc#ži,
Astále Evo mne bude Hpieseň c#znieť.
ANa tisíc Erokov, Pane, Hpri TeE4beE

R:Žehnaj APánoEvi, HPánoc#vi
Aa Jeho Emeno Hchváľ.
Spievaj Azo Hvšetkých c#síl AHnoc#vi
veď Alen On je Hhoden c#chvál,
veď Alen On je Hhoden c#chvál,
veď Alen On je Hhoden Echvál