MENU
home

Nebo sa sklonilo k zemi

1.aNebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka!
CPrichádza Boh s odpusGtením a lásku si Coblieka.

CGloria in Excelsis FDeG#o!

aNebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa ačloveka! h7/A a h7/A

2.a7Anjeli kolíšu D7dieťa, plamienok a7v záveji. D7
CZem je dnes nádherne G4svätá a gplná dnádejí D2 d

FM7Boh prišiel tak ako G4sľúbil,
G7tíško spí Cna slame, Esláva buď anebesám.
dMá lásku, Cktorá vždy G/AľúGbi,
G6a ktorá anesklame, E7ktorá je A4dnes aj v anás.

CGloria in C2Excelsis FDefo!
dGloria ein Excelsis C/FDeG/Fo!

3.a7Aj keď sa raz všetko D7zmení, Láska je a7odveká. D7
CNebo sa sklonilo G4k zemi a gdotklo sa dčloveka! D2 d

FM7Boh prišiel tak ako G4sľúbil,
G7tíško spí Cna slame, Esláva buď anebesám.
dMá lásku, Cktorá vždy G/AľúGbi,
G6a ktorá anesklame, E7ktorá je A4dnes aj v anás.

CGloria in C2Excelsis FDefo!
dGloria ein Excelsis C/FDeG/Fo!

Koniec:a9Aj keď sa araz všetko zmení, láska d7je odveká.
a9Nebo sa asklonilo k zemi a h7/Adotklo sa ačloveka.