MENU
home

Až do konca dní

S akordami
Čistý text

1.(sólo)GDnes dávaš Avšetko čo hmáš,
Gnašiel si Alásku, a Dtak ju stráž.
(sólo + alt)GBoh klope Ana dvere, hkým svet spí,
On aj v noci ebdie a dnes Daj ty bdieš s Aním.

2.(sólo)GLáska je Aúsmev aj hplač.
GSmútok a Astrach náhle Dzmýva dážď.
(všetci)GCítiš, že ABoh je tak hblízko nás,
Cítiš, že s eNím si tak Dstále viac Asvoj.

Boh ti Gpráve dal to hznamenie tých nových Gdní,
krásnych Adní.

R:Až do konca Gdní, On Achráni ťa hláskou.
Dnes ti vrátil Graj, tak ho Avnútri Dmaj.
Až do konca Gdní má Ak človeku hblízko,
S Ním nikdy nie si esám.
/:Až hdo konca Adní:/ D

3.(sólo)GVždy príde Aotázok hpár,
(všetci)Gčo trápia Asrdce a Dtrápia tvár.
(sólo)GVieš, že ťa Anezlomia, (všetci)hkým si s Ním,
Neboj sa eísť, On Dvie čo s Atým.

Boh ti Gpráve dal to hznamenie tých nových Gdní,
krásnych Adní R:

M:DAj keď svet pominie, tak Gjeho láska eje GnaveAky.

R:Až do konca Adní, On Hchráni ťa c#láskou.
Dnes ti vrátil Araj, tak ho Hvnútri Emaj.
Až do konca Adní má Hk človeku c#blízko,
S Ním nikdy nie si f#sám.
/:Až c#do konca Hdní:/ E