MENU
home

Čas radosti, veselosti

1.Čas radosti, veselosti, svetu nastal nyní, porodila Spasiteľa Panna bez poškvrny.
V meste Betleheme, v jasličkách na slame. Leží malé pacholiatko na zime.

2.Aké veci ľudia všetci oddávna čakali. To anjeli dnes veselí nám už zvestovali.
A preto plesajme, všetci sa radujme. Pacholiatku, Nemluvniatku spievajme.

3.Od začiatku, od počiatku ľudia Ťa čakali, prorokovia a otcovia Ťa predpovedali.
Dnes Ťa anjelovia, nebeskí poslovia, radujúci, plesajúci vítali.

4.S nábožnými, s prevrúcnymi teda pastierami, Ti spievame Ťa vítame dnes chválospevami.
Ježišku milený, do jasieľ vložený. Buď uctený, buď slávený, vážený.

5.Ako Teba, Pane z neba v jasličkách vítame, jak Ti krásne, jak Ti hlasne piesne tu spievame.
Tak nech v nebi večne Ťa ctíme srdečne. K tvej blahosti v Tvej radosti bezpečne

Hlasy:
Soprán
Alt
Tenor
Bas