MENU
home

Čas radosti, veselosti

S akordami
Čistý text

(predohra D, 1. bez nástrojov, spomalene, viachlas)
1.Čas radosti, veselosti, svetu nastal nyní,
porodila Spasiteľa Panna bez poškvrny.
V meste Betleheme, v jasličkách na slame.
Leží malé pacholiatko na zime.

(predohra celé D, 2.chlapy, ref dvojhlas, neopakujeme)
2.DAké veci G2ľudia Dvšetci AoddávA7na čaDkali.
DTo anjeli G2dnes veDselí Anám už zvestoDvali.
DA GpreDto AplesajDme, Dvšetci sa AradujDme.
DPacholiatku, Nemluvniatku spieAvajDme.

(ženy, ref dvojhlas neopakujeme)
3.DSpasiteľu, G2kvietku Dmilý, APane náš JeDžiši,
Dz čistej Panny G2naroDdený, Apoklade najDdrahší.
DKráľu náš, APane Dnáš, Dskloň sa k nám, Aako DPán,
Dz tvej milosti, z tvej GraDdosAti DdôjAdi k Dnám

(predohra cele G, prechod do D)
4.Od začiatku, od počiatku ľudia Ťa čakali,
prorokovia a otcovia Ťa predpovedali.
Dnes Ťa anjelovia, nebeskí poslovia,
radujúci, plesajúci vítali.

5.S nábožnými, s prevrúcnymi teda pastierami,
Ti spievame Ťa vítame dnes chválospevami.
Ježišku milený, do jasieľ vložený.
Buď uctený, buď slávený, vážený.

(spolu, bez nastrojov, spomalene)
6.Ako Teba, Pane z neba v jasličkách vítame, jak Ti krásne, jak Ti hlasne piesne tu spievame.
Tak nech v nebi večne Ťa ctíme srdečne. K tvej blahosti v Tvej radosti bezpečne

Hlasy:
Soprán
Alt
Tenor
Bas